ข้อมูลทั่วไป
      บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
      ข้อมูลพื้นฐาน
      ประวัติอบต.
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ส่วนสำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64แก้ไขครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เพิ่มเติมครั้งที่1/2560
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560
      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 6
      แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
      แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
      แบบคำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
      การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2560
      แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี2560
      แนวปฏิบัติการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอบต.วังหลวง
      จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
      คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      หลักเกณฑ์วิธีการปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.255
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แจ้งเบาะแสยาเสพติด 
  

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 47 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 นายเสกสรรค์  จิตประสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวงนายชัยชาญ  ปะละใจ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง

 นายชัย  เสียงหวาน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

 นางลักขณา  วงศารัตนศิลป์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
  


 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง จังหวัดแพร่    อนุสรณ์สถานหลวงปู่วัง  งามขลังองค์พระธาตุหลวง  บวงสรวงพระพุทธวิชัย  ร่วมใจอนุรักษ์พันธุ์ปลา กลุ่มทอผ้าฝีมือ เลื่องลืออะเมซิ่ง น้ำใจจริงชาววังหลวง 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง รับขึ้นทะเบียนขอรับ เงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการรายใหม่ในระหว่างวันที่1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

   
 
  
โครงการแก้ไขเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน ตำบลวังหลวง ปีงบประมาณ 2561   [ 15/3/2561 11:06:01 ]
ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   [ 13/3/2561 15:23:04 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายรณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไข   [ 28/2/2561 15:14:20 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับเกลี่ยปากบ่อขยะและขุดฝังกลบบ่อขยะ   [ 28/2/2561 14:19:36 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า   [ 28/2/2561 8:43:57 ]
ขอบเขตของงานปรับเกลี่ยปากบ่อขุดฝังกลบบ่อขยะ   [ 28/2/2561 8:37:34 ]
ขอบเขตงานโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า   [ 28/2/2561 8:35:55 ]
     
 
  
        
 
 
 
มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ ฯลฯ ปีพุทธศักราช 256
การขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกเพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่2,5
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(ขับเคลื่อนและขยายผลเพื่อเป็นแห่งเรียนรู้ชุมชน)
อบต.วังหลวงจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง งานวันท้องถิ่นไทย วันที่18 มีนาคม 2560
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการขยะในชุมชน
     
 
 
 
 [ 24/8/2554 14:38:40 ] การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง
 [ 2/6/2554 10:00:56 ] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควร
 [ 2/6/2554 9:56:33 ] สรุปมติก.อบต.ครั้งที่ 5/2554
 [ 25/5/2554 13:46:55 ] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าวัสดุการศึกษาศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 [ 25/5/2554 13:39:49 ] การกำหนดระยะเวลาการจัดทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม)
 [ 25/5/2554 13:38:13 ] ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 [ 25/5/2554 13:36:57 ] ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขงานบริหารงานบุคคล
 
 
 
 
 [ 12/10/2559 16:04:35 ] การรับประทานผลไม้สดช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน
 [ 15/9/2559 13:47:33 ] 4 สุดยอดอาหาร ช่วยทำความสะอาด (ปอด) ผู้สูบบุหรี่
 [ 6/8/2559 16:38:51 ] เดินวันละ 60นาที ลดโรคจากการนั่ง
 [ 22/4/2559 17:56:15 ] ประโยชน์ของกระเทียม
 [ 10/11/2558 15:19:35 ] กินผักดิบมากไป ไม่ดี
 [ 5/11/2558 17:29:52 ] 10 เหตุผลดี ๆ ที่ควรมีหลอดไฟ LED ไว้ใช้ในบ้าน !
 [ 20/10/2558 11:45:32 ] เทศกาลกินเจ.....อิ่มบุญเพื่อสุขภาพ
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 48514 เว็บบอร์ด 25-สค.-15 ตอบ 0/อ่าน 322