ข้อมูลทั่วไป
      บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
      ข้อมูลพื้นฐาน
      ประวัติอบต.
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ส่วนสำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64แก้ไขครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เพิ่มเติมครั้งที่1/2560
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560
      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 6
      แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
      แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
      แบบคำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
      การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2560
      แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี2560
      แนวปฏิบัติการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอบต.วังหลวง
      จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
      คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      หลักเกณฑ์วิธีการปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.255
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แจ้งเบาะแสยาเสพติด 
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ วิสัยทัศน์ ] 
      

          

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง

วิสัยทัศน์(Vision)

ส่งเสริมการเรียนรู้  ชุมชนน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม  เกษตรกรรมยั่งยืน  ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

น้อมนำหลักธรรมาภิบาล

              ยุทธศาสตร์

ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพค วามเป็นจริงของพื้นที่ที่มาจากสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย นำนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอมาบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กา รบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัว ได้ในโลกแห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ไว้   5 ด้านดังนี้ 

          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพ อเพียงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน

          3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

          4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบภายใน

          5. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

         เป้าประสงค์

                    1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างครอบคลุมแลทั่วถึง

                    2. ส่งเสริมการศึกษาและสร้างรายได้โดยการส่งเสริมพัฒนาอาชีพใน แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวปรัชญาเศ รษฐกิจพอเพียง

                    3. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตที ่ดีขึ้น

                    4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานและส่งเสริมให้เป็นแหล ่งท่องเที่ยว

                    5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพ ิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 

  ตัวชี้วัด

          1. ร้อยละของพื้นที่/เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการ พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

          2. ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกสบายจากการคมนาคมและอุบัติ เหตุลดลง

          3. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้อาคารสถานที่

          4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริ โภค ไฟฟ้าส่องสว่าง

          5. ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.

          6. ร้อยละของผลผลิตด้านการเกษตรที่มีอัตราเพิ่มขึ้น

          7. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน

          8. ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพ ียง

                    9. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการประเมินคุณภาพการศึกษา

                    10. ระดับความสำเร็จในการจัดระบบการกำจัดขยะ

                    11. พื้นที่ป่าชุมชนได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

                    12. ร้อยละของการพังทลายหน้าดินลดลง

                    13. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้และมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒ นธรรม ประเพณี

                             ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการท่องเที่ยว

                    14. ร้อยละของอัตราการป่วยลดลง

                    15. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิต

                    16. จำนวนหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมและมีความเข็มแข็งปลอดอาชญากรร ม อบายมุขและ

                             สิ่งเสพติด

                    17. ร้อยละของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

                    18. ร้อยละของผลการปฎิบัติงานขององค์กร (Core Team)

                    19. ร้อยละของการพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น

       ค่าเป้าหมาย

๑.  ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง ครอบคลุ มทุกพื้นที่และมีประสิทธิภาพ                

            ๒.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้

3.  ประชาชนมีความรู้และสืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม              4.  ชุมชนน่าอยู่ไม่มีมลภาวะและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ                 

5.  ประชาชนมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน

6.  องค์กรมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภ าคส่วน

 

          2.6 กลยุทธ์

                    1. พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

                    2. พัฒนาระบบการคมนาคม ขนส่ง อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ

                    3. พัฒนาระบบประปา ไฟฟ้าส่องสว่าง ให้ครอบคลุม ทั่วถึง

                    4. ส่งเสริมการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานแล ะคุณภาพรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

                    5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                    6. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้ าใจและดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                    7. เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐา นและมีความปลอดภัย

                    8. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีเอกลักษณ์ได้มาตรฐาน

                    9. การจัดวางระบบการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ

                    10. ส่งเสริมการพัฒนาป่าชุมชนป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

                    11. ฟื้นฟูแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนมัสกา รพระธาตุวังหลวงส่งเสริม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลและการประชาสัมพ ันธ์

                    12. ส่งเสริมการเรียนรู้ และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    13. จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งป้องกันการ

                             พังทลายของหน้าดินการกัดเซาะตลิ่ง

                    14. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้มีมาตรฐานตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน

                    15. ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่ วถึงและสร้าง

                             หลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

                    16. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้ อยในพื้นที่และ

                             ป้องกันปัญหาอาชญากรรม อบายมุข สิ่งเสพติด

                    17. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นตาม วิถีชีวิตแบบ

                             ประชาธิปไตย

                    18. จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน

19. พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารจัดการบ้าน เมืองที่ดีและให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

                   

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32