ข้อมูลทั่วไป
      บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
      ข้อมูลพื้นฐาน
      ประวัติอบต.
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ส่วนสำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64แก้ไขครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เพิ่มเติมครั้งที่1/2560
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560
      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 6
      แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
      แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
      แบบคำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
      การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2560
      แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี2560
      แนวปฏิบัติการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอบต.วังหลวง
      จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
      คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      หลักเกณฑ์วิธีการปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.255
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แจ้งเบาะแสยาเสพติด 
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กฏระเบียบกระทรวง ] 
      

 

 กฎ_ก.ค.ศ._ว่าด้วยโรค_พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฎกระทรวง_กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัว ประชาชน_พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

 กฎกระทรวง_กำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์_พ.ศ.๒๕๔๗.pdf

  กฎกระทรวง_กำหนดอัตราเงินค่าสมัคร_เงินค่าบำรุง_และเงินสงเคราะ ห์_พ.ศ.๒๕๔๗.pdf

  กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่_พ.ศ.๒๕๔๔_ออก ตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน_พ.ศ.๒๕๔๓.pdf

  กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์_พ. ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวง_กำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอชึ้นทะเ บียนและการ_การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน_เป็นผู้ตรวจสอบและ.pdf

  กฏกระทรวง_กำหนดหลักเกณฑ์_วิธีการเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิ จกรรมในการแนะนำให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแกนักเรียนนักศึกษา.pdf

  กฏกระทรวง_กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดกา รศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf

  กฏกระทรวงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีก ารขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรื่ยไร_พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

 กฏกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา_พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ตรวจสอบ_หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเ บียนและการเบิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ_และหลักเกณฑ์กา ร_ตรวจสอบอาคารพ.ศ.๒๕๔๘.pdf

 กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด_พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวั สดิภาพ_พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์_พ .ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยช น์สูงสุดต่อเด็ก_หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่ชอบธรรมต่อเด็ก. pdf

  กฏกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายช่างและบัตรประจำตัวนายตรวจตา มกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร_พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ_พ.ศ.๒๕๔๘. pdf

  กฏกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้า งในการขุดดินหรือถมดิน_พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดู_อบรมสั่งสอน _และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล_พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดลักษณะ_ขนาด_หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถที่ จะรับจดทะเบียนเป็นรถประเภทต่างๆ_พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์_วิธีการ_และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญา ตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก_พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์_วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต จัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะห์_สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ.pdf

  กฏกระทรวงฉบับที่_๙พ.ศ.๒๕๔๘_ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมกา รขายทอดตลาดและค้าของเก่า_พ.ศ.๒๔๗๔.pdf

  กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง_ดูแล_บำรุงรักษา_ใช ้_และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ_ฉบับที่๓พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 08-มีค.-09at 12:57