ข้อมูลทั่วไป
      บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
      ข้อมูลพื้นฐาน
      ประวัติอบต.
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ส่วนสำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64แก้ไขครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เพิ่มเติมครั้งที่1/2560
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560
      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 6
      แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
      แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
      แบบคำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
      การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2560
      แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี2560
      แนวปฏิบัติการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอบต.วังหลวง
      จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
      คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      หลักเกณฑ์วิธีการปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.255
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แจ้งเบาะแสยาเสพติด 
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กองช่าง ] 
      


  ชื่อ-สกุล : นายชัย  เสียงหวาน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
  ที่อยู่ : 
101/3 หมู่ 8 ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่ 54000
หมายเลขโทรศัพท์
054-647411ต่อ15
หมายเลขโทรสาร
054-647411ต่อ18
มือถือ
083-6257624


  ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.ภานุรัตน์  ใจยวน
  ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
  ที่อยู่ : 
143 หมู่ 2 ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170
หมายเลขโทรศัพท์
054-647411ต่อ15
หมายเลขโทรสาร
054-647411ต่อ18
มือถือ
093-2657272


  ชื่อ-สกุล : นายศราวุธ  จินะโสติ
  ตำแหน่ง : นักการภารโรง
  ที่อยู่ : 
227 หมู่ 2 ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 ชื่อ-สกุล : นายนครชัย  กาเกตุ

 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างโยธา

 ที่อยู่ : ชื่อ-สกุล : นายมงคล   คำศรีวาท

 ตำแหน่ง : ช่างเครื่องสูบน้ำ

 ที่อยู่ : 


 ชื่อ-สกุล : นางลาวัลย์ศิริ   พุทธทรง

 ตำแหน่ง : คนตกแต่งสวน

 ที่อยู่ : 

หมายเลขโทรศัพท์
054-647411ต่อ15
หมายเลขโทรสาร
054-647411ต่อ18
มือถือ
084-7583446


                     
                          
หมายเลขโทรศัทพ์
054-647411ต่อ15
หมายเลขโทรสาร
054-647411ต่อ18
มือถือ
085-6185088 


หมายเลขโทรศัพท์
054-647411ต่อ15
หมายเลขโทรสาร
054-647411ต่อ18
มือถือ
080-1600087


หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
-
มือถือ
080-0329733
 
    ทำรายการเมื่อ: 08-พค.-09at 11:46