ข้อมูลทั่วไป
      บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
      ข้อมูลพื้นฐาน
      ประวัติอบต.
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ส่วนสำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64แก้ไขครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เพิ่มเติมครั้งที่1/2560
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560
      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 6
      แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
      แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
      แบบคำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
      การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2560
      แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี2560
      แนวปฏิบัติการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอบต.วังหลวง
      จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
      คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      หลักเกณฑ์วิธีการปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.255
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แจ้งเบาะแสยาเสพติด 
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ส่วนสำนักปลัด ] 
      


  ชื่อ-สกุล : นายชัยชาญ  ปะละใจ
  ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
  ที่อยู่ : 

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

มือถือ


 

  ชื่อ-สกุล : นายประภาส  ไฝ่ฝน
  ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
  ที่อยู่ :

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

มือถือ


  ชื่อ-สกุล : นางสาวกัณจนา  เกียงเกษร
  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  ที่อยู่ : 311 หมู่ 1 ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

มือถือ
089-7019178  ชื่อ-สกุล : นางศุกร์พัสศร  พันธุ์ดี
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
  ที่อยู่ : 78 หมู่ 14 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

มือถือ
087-9488155


  ชื่อ-สกุล : นางพิชชาพร จิตชู
  ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  ที่อยู่ : ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

มือถือ


  ชื่อ-สกุล : นางรัตติยา วงศารัตนศิลป์
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
  ที่อยู่ : 

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

มือถือ

  ชื่อ-สกุล : นายพุทธิพัชร์ ธงสิบสอง
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา-สาธารณภัยชำนาญงาน
  ที่อยู่ : 

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

มือถือ

    ทำรายการเมื่อ: 08-พค.-09at 11:48