ข้อมูลทั่วไป
      บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
      ข้อมูลพื้นฐาน
      ประวัติอบต.
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ส่วนสำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64แก้ไขครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เพิ่มเติมครั้งที่1/2560
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560
      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 6
      แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
      แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
      แบบคำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
      การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2560
      แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี2560
      แนวปฏิบัติการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอบต.วังหลวง
      จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
      คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      หลักเกณฑ์วิธีการปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.255
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แจ้งเบาะแสยาเสพติด 
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สมาชิกสภาอบต. ] 
      

  ชื่อ-สกุล : นายวิเชียร   หงส์ศรานนท์
  ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
  ที่อยู่ : 
276 ม.3 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
087-1793226

  ชื่อ-สกุล : นายวุฒิชาติ   ประเวช
  ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
  ที่อยู่ : 
338/1 ม.5 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
082-8887145

  ชื่อ-สกุล : นายชัยชาญ   ปะละใจ
  ตำแหน่ง : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
  ที่อยู่ : 
157 ม.5 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
090-7521559

  ชื่อ-สกุล : นายภัทรพงศ์   จิตชู
  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง หมู่ที่ 1
  ที่อยู่ : 
310 ม.1 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
093-2703252

  ชื่อ-สกุล : นางกนกวรรณ   วังกาวรรณ์
  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง หมู่ที่ 1
  ที่อยู่ : 
161 ม.1 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
080-1276073


  ชื่อ-สกุล : นายสถาปนันท์  พวงมาลา
  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง หมู่ที่ 2
  ที่อยู่ : 
324 ม.2 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
085-0417664

  ชื่อ-สกุล : นายดำเนิน   วังกระแสร์
  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง หมู่ที่ 2
  ที่อยู่ : 
77 ม.2 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
086-1155623

  ชื่อ-สกุล : นางอมรรัตน์   สุกัณทา
  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง หมู่ที่  3
  ที่อยู่ : 
215 ม.3 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
081-0303000

  ชื่อ-สกุล : นายสัมพันธ์   ปัญญาแฝง
  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง หมู่ที่ 4
  ที่อยู่ : 
339 ม.4 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
088-4363479

  ชื่อ-สกุล : นางดวงคำ   ปัญญาใจ
  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง หมู่ที่ 4
  ที่อยู่ : 
102 ม.4 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
089-7041401

  ชื่อ-สกุล : นายอิทธิพล   ก้อนแก้ว
  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง หมู่ที่ 5
  ที่อยู่ : 
90/2 ม.5 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จ.แพร่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
081-0203537

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-พค.-09at 16:41