ข้อมูลทั่วไป
      บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
      ข้อมูลพื้นฐาน
      ประวัติอบต.
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ส่วนสำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64แก้ไขครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เพิ่มเติมครั้งที่1/2560
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560
      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 6
      แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
      แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
      แบบคำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
      การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2560
      แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี2560
      แนวปฏิบัติการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอบต.วังหลวง
      จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
      คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      หลักเกณฑ์วิธีการปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.255
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แจ้งเบาะแสยาเสพติด 
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สถานที่ท่องเที่ยว ] 
      

อะเมซิ่งวังหลวง 

ความเป็นมาเนื่องจากในฤดูแล้งลำน้ำยมแห้ง ทำให้เป็นปัญหาในด้านการเกษตรกรรมในหมู่บ้าน  จึงมีการประชุมและประชาคมโดย กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้กั้นลำน้ำยมทำนบแบบฝายน้ำล้น  โดยใช้กระสอบทรายวางทับกันเป็นชั้น ๆ โดยของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง  และแรงงานจากราษฎรทุกหมู่บ้านช่วยเหลือในการกั้นน้ำยม  ผลจากการกั้นน้ำยมทำให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้นในบ้า นวังหลวงคือ Amazing Waungluang   เพราะสถานที่กันน้ำมีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใ จ มีต้นไม่ร่มรื่น  ต้นไผ่ศรีสุก  และบริเวณหาดทรายกว้าง ทำให้ในเดือนเมษายนทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่และต่าง จังหวัดมาพักผ่อนหย่อนใจกันมาก  ทำให้เศรษฐกิจของบ้านวังหลวงดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิม รายได้ส่วนหนึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวงจะนำมาพัฒนาปรั บปรุงสถานที่แห่งนี้ ทำให้สวยงามยิ่งขึ้น

 

 

อนุรักษ์พันธุ์ปลา  (วังมัจฉา)

         

                          ก่อนการจัดตั้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง พร้อมคณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้าน  

วังหลวง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไปศึกษาดูงานการอนุรักษ์พันธุ์ปลา  ที่หมู่บ้านหาดผาขน  อ.ภูเพียง จ.น่าน ซึ่งมีการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในลำน้ำน่าน มีการอนุรักษ์มานานจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรั กษ์แม่น้ำ  อนุรักษ์พันธุ์ปลา และสิ่งแวดล้อมโดยการดูแลของคณะกรรมการหมู่บ้าน

                          แนวทางในการศึกษาอนุรักษ์แม่น้ำยม  และสิ่งแวดล้อมของสถานที่ชุมชนบ้านวังหลวง จึงมีการนำมาปฏิบัติโดยแบ่งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาขึ้น  โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน เริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม 2540  มีการให้อาหารปลา ที่อาศัยอยู่ลำน้ำยมตามธรรมชาติ จากจุดเล็ก ๆ เริ่มขยายจำนวนปลาที่มาอาศัยอยู่มากขึ้นตามลำดับ จนถึงปัจจุบันนี้  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวงได้สร้างศาลากลางน้ำ  เพื่อให้อาหารปลา  ที่อาศัยอยู่ในลำน้ำยม โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง ส่วนอาหารปลาได้รับบริจาคจากประชาชนในหมู่บ้าน  และประชาชนโดยทั่วไปมีการตั้งกองทุนอนุรักษ์พันธุ์ปลา ต.วังหลวง

อ.หนองม่วงไข่   จ.แพร่ คณะกรรมการบริหารงานอย่างเข้มแข็ง โดยนายชัยยานนท์   สอนมา  เป็นประธาน  พร้อมด้วยกำนันบุญตัน   ด่านตระกูล  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ พร้อมคณะกรรมการทำให้เกิดวังมัจฉาวังหลวงเป็นที่ท่องเที่ยวอีกแ ห่งของหมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

พระธาตุวังหลวง

 

ปี พ.ศ.2541  ได้สร้างพระธาตุวังหลวง  กว้าง 12 เมตร  ยาว 12 เมตร  สูง 20 เมตร  เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นใหม่  เป็นศิลปะ ลักษณะองค์พระธาตุแบบล้านนา  ฐานกลม  และมีพระธาตุเล็ก ๆ ล้อมรอบ  มีพระเจ้าทันใจ ที่ปั้นด้วยปูนเสร็จภายในวันเดียว  ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระธาตุ  สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2544  และในปีนี้ ได้สร้างพระนอนขึ้นอีก 1 องค์  ประดิษฐานอยู่ทางทิศเหนือของพระธาตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 07-กค.-10at 09:25