ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ส่วนสำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาฯ
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
      ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม
      คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
      ประกาศการกำหนดแล้เสร็จของงาน577
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง๔ปี
      แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
      แผนพัฒนาสามปี 58 - 60
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 58 - 62
      กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
      กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
      สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการบริการของรัฐ_ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แจ้งเบาะแสยาเสพติด 
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ] 
      

บันทึกตกลงการดำเนินงาน

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 

[ กิจกรรมการดำเนินงานกองทุน ] 
     

       กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหลวง

       ได้ดำเนินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ  2554 ดังนี้

 หมวดกิจกรรมประเภทที่ 1 จัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์

1.โครงการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
3.โครงการก้าวไกลสู่สายใยแห่งครอบครัว
4.โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน
  หมวดกิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนหน่วยบริการ
1.โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมสตรี
2.โครงการคัดกรองเบาหวานและภาวะความดันโลหิตสูง
 หมวดกิจกรรมประเภทที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
1.โครงการชมรมเพื่อนเบาหวาน
2.โครงการแข่งขันกีฬา อสม.สัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
3.โครงการออกกำลังกายผู้สูงอายุ
4.โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(เต้นแอโรบิค)
5. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
หมวดกิจกรรมประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุน
1.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ

 

  

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 20:29
   

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-11at 13:43
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0-5464-7411 
E-MAIL : wangluang@wangluang.go.th