ข้อมูลทั่วไป
      บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
      ข้อมูลพื้นฐาน
      ประวัติอบต.
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ส่วนสำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64แก้ไขครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เพิ่มเติมครั้งที่1/2560
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560
      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 6
      แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
      แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
      แบบคำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
      การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2560
      แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี2560
      แนวปฏิบัติการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอบต.วังหลวง
      จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
      คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      หลักเกณฑ์วิธีการปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.255
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แจ้งเบาะแสยาเสพติด 
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ] 
      

บันทึกตกลงการดำเนินงาน

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 

[ กิจกรรมการดำเนินงานกองทุน ] 
     

       กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหลวง

       ได้ดำเนินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ  2554 ดังนี้

 หมวดกิจกรรมประเภทที่ 1 จัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์

1.โครงการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
3.โครงการก้าวไกลสู่สายใยแห่งครอบครัว
4.โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน
  หมวดกิจกรรมประเภทที่ 2 สนับสนุนหน่วยบริการ
1.โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมสตรี
2.โครงการคัดกรองเบาหวานและภาวะความดันโลหิตสูง
 หมวดกิจกรรมประเภทที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
1.โครงการชมรมเพื่อนเบาหวาน
2.โครงการแข่งขันกีฬา อสม.สัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
3.โครงการออกกำลังกายผู้สูงอายุ
4.โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(เต้นแอโรบิค)
5. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
หมวดกิจกรรมประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุน
1.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ

 

  

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 20:29
   

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-11at 13:43