ข้อมูลทั่วไป
      บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
      ข้อมูลพื้นฐาน
      ประวัติอบต.
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ส่วนสำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560
      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 6
      แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
      แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
      แบบคำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
      การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2560
      แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี2560
      แนวปฏิบัติการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอบต.วังหลวง
      จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
      คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
      เอกสารเผยแพร่เพื่อการณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
      รายงานการติดตามและประเมินผลแผน59
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      หลักเกณฑ์วิธีการปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.255
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แจ้งเบาะแสยาเสพติด 
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้างจ้างเหมาบริการ ] 
       ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจ ัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง_ค่าจ้างเหมาบริการเก็บ_ขยะ.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 02-ตค.-17at 16:10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน   [ 8/12/2560 16:01:48 ]
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้ยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   [ 6/12/2560 10:10:06 ]
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้ยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่   [ 6/12/2560 10:09:04 ]
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้ซื้อเอกสารโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่   [ 6/12/2560 9:30:32 ]
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้ซื้อเอกสารโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   [ 6/12/2560 9:29:15 ]
สรุปผลการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาข้อเสนอเทคนิค ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   [ 29/11/2560 14:58:21 ]
รายงานสรุปผลการพิจารณา ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อเสนอเทคนิค ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3   [ 29/11/2560 14:56:07 ]