ข้อมูลทั่วไป
      บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
      ข้อมูลพื้นฐาน
      ประวัติอบต.
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ส่วนสำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64แก้ไขครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เพิ่มเติมครั้งที่1/2560
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560
      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 6
      แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
      แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
      แบบคำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
      การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2560
      แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี2560
      แนวปฏิบัติการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอบต.วังหลวง
      จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
      คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      หลักเกณฑ์วิธีการปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.255
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แจ้งเบาะแสยาเสพติด 
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   บทความทั้งหมด   ]
 
       การรับประทานผลไม้สดช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน( 10/12/2016 4:04:35 PM )
       4 สุดยอดอาหาร ช่วยทำความสะอาด (ปอด) ผู้สูบบุหรี่( 9/15/2016 1:47:33 PM )
       เดินวันละ 60นาที ลดโรคจากการนั่ง( 8/6/2016 4:38:51 PM )
       ประโยชน์ของกระเทียม( 4/22/2016 5:56:15 PM )
       กินผักดิบมากไป ไม่ดี( 11/10/2015 3:19:35 PM )
       10 เหตุผลดี ๆ ที่ควรมีหลอดไฟ LED ไว้ใช้ในบ้าน !( 11/5/2015 5:29:52 PM )
       เทศกาลกินเจ.....อิ่มบุญเพื่อสุขภาพ( 10/20/2015 11:45:32 AM )
       วิธีการกินเจและข้อควรปฏิบัติ( 10/20/2015 11:41:49 AM )
       เรื่องต้องห้ามและอาหารต้องห้ามในการกินเจ( 10/19/2015 11:19:41 AM )
       เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเทศกาลกินเจ( 10/19/2015 11:12:04 AM )
       เรื่องของความทุกข์ง่ายๆที่คุณอาจจะลืม( 8/24/2011 2:47:10 PM )
       วิธีรักษาสติ( 8/24/2011 2:45:57 PM )
       นิโรธะ( 8/24/2011 2:45:23 PM )
       พลังแห่งการให้( 8/24/2011 2:44:56 PM )
       เปิดประตูรับโชคด้วยการสวดมนต์( 8/24/2011 2:44:29 PM )


จำนวน : 22 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 2 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2