ข้อมูลทั่วไป
      บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
      ข้อมูลพื้นฐาน
      ประวัติอบต.
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ส่วนสำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64แก้ไขครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เพิ่มเติมครั้งที่1/2560
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560
      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 6
      แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
      แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
      แบบคำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
      การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2560
      แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี2560
      แนวปฏิบัติการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอบต.วังหลวง
      จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
      คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      หลักเกณฑ์วิธีการปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.255
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แจ้งเบาะแสยาเสพติด 
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 
       มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ ฯลฯ ปีพุทธศักราช 256( 10/3/2017 11:18:18 AM )
       การขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกเพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่2,5( 9/18/2017 2:05:01 PM )
       โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(ขับเคลื่อนและขยายผลเพื่อเป็นแห่งเรียนรู้ชุมชน)( 5/11/2017 1:54:01 PM )
       อบต.วังหลวงจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง งานวันท้องถิ่นไทย วันที่18 มีนาคม 2560( 3/21/2017 6:26:06 PM )
       ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการขยะในชุมชน( 3/16/2017 5:39:59 PM )
       ประชุมคณะกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังหลวง( 3/14/2017 3:13:30 PM )
       โครงสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยกิจกรรม5ส ประจำปีงบประมาณ 2560( 2/24/2017 1:07:19 PM )
       โครงการอบรมอาสามัครไฟป่าหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2560( 2/23/2017 3:45:31 PM )
       โครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ปี2560( 2/23/2017 1:41:06 PM )
       โครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560( 2/23/2017 11:16:25 AM )
       โครงการกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชั่น( 1/26/2017 12:04:49 PM )
       โครงการจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี( 1/26/2017 11:55:09 AM )
       อบต.วังหลวงบริการรับชำระภาษีนอกสถานที( 1/6/2017 4:27:47 PM )
       ช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมและประสบภัยพิบัติด้านพืช(นาข้าว)( 9/23/2016 2:31:37 PM )
       ประชุมสภาสัมยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559( 9/23/2016 1:43:20 PM )


จำนวน : 50 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 4 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4