ข้อมูลทั่วไป
      บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
      ข้อมูลพื้นฐาน
      ประวัติอบต.
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ส่วนสำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64แก้ไขครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2560
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64 เพิ่มเติมครั้งที่1/2560
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560
      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 6
      แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
      แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
      แบบคำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
      การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2560
      แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี2560
      แนวปฏิบัติการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอบต.วังหลวง
      จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
      คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      หลักเกณฑ์วิธีการปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.255
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แจ้งเบาะแสยาเสพติด 
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 
       โครงการแก้ไขเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน ตำบลวังหลวง ปีงบประมาณ 2561( 3/15/2018 11:06:01 AM )
       ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561( 3/13/2018 3:23:04 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายรณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไข( 2/28/2018 3:14:20 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับเกลี่ยปากบ่อขยะและขุดฝังกลบบ่อขยะ( 2/28/2018 2:19:36 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า( 2/28/2018 8:43:57 AM )
       ขอบเขตของงานปรับเกลี่ยปากบ่อขุดฝังกลบบ่อขยะ( 2/28/2018 8:37:34 AM )
       ขอบเขตงานโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า( 2/28/2018 8:35:55 AM )
       โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพคนในครอบครัวโดยอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ตำบลวังหลวง ปีงบประมาณ 2561( 2/22/2018 2:20:04 PM )
       โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในชุมชน ตำบลวังหลวง ปีงบประมาณ 2561( 2/22/2018 2:14:16 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสาธิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ( 2/20/2018 4:04:47 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ( 2/16/2018 4:15:14 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน 3 รายการ( 2/13/2018 2:20:39 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อพร้อมถมดินข้ามลำเหมือง(คันคลองชลประทาน)( 2/13/2018 12:43:53 PM )
       ขอบเขตงานโครงการวางท่อพร้อมถมดินข้ามลำเหมือง( 2/13/2018 10:01:35 AM )
       ขอบเขตงานโครงการวางท่อพร้อมถมดินข้ามลำเหมือง( 2/13/2018 10:01:09 AM )


จำนวน : 492 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 33 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33