ข้อมูลทั่วไป
      บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
      ข้อมูลพื้นฐาน
      ประวัติอบต.
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ส่วนสำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 6
      แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
      แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
      แบบคำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
      การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2560
      แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี2560
      แนวปฏิบัติการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอบต.วังหลวง
      จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
      คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
      เอกสารเผยแพร่เพื่อการณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
      รายงานการติดตามและประเมินผลแผน59
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64
      แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      หลักเกณฑ์วิธีการปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.255
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แจ้งเบาะแสยาเสพติด 
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 
       ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ( 10/20/2017 2:53:54 PM )
       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561( 10/20/2017 2:52:38 PM )
       ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ2560( 10/18/2017 3:37:07 PM )
       ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560( 10/18/2017 11:22:14 AM )
       ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้างจ้างเหมาบริการ( 10/2/2017 4:33:04 PM )
       ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้างจ้างเหมาบริการ( 10/2/2017 4:10:36 PM )
       การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560( 9/30/2017 2:03:50 PM )
       การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่หน่วยงาน( 9/30/2017 2:02:47 PM )
       โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขตำบลวังหลวง ปี 2560 งบประมาณ 11,600 บาท( 9/19/2017 10:16:00 AM )
       ประชาสัมพันธ์รายงานผล เรื่อง ร้องเรียนให้ตรวจสอบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวังหลวง( 9/18/2017 1:44:31 PM )
       ประชาสัมพันธ์รายงานผล เรื่อง ราษฎรร้องเรียนการเผาหัวหมู ขาหมูในชุมชน( 9/18/2017 1:41:46 PM )
       โครงการตำบลลูกรักและนวัตกรรมส้าน้อยเพื่อพัฒนาการเด็ก งบประมาณ 17,500บาท( 9/14/2017 10:39:34 AM )
       โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในชุมชนตำบลวังหลวง งบประมาณ 9,700บาท( 9/14/2017 10:19:36 AM )
       โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ งบประมาณ 21,470 บาท( 9/14/2017 10:06:56 AM )
       โครงการส่งเสริมสุขภาพ กาย จิต สังคม ผู้พิการ/ผู้ดูแล โดยใช้หลัก3อ. ประจำปี2560 งบประมาณ11,250 บาท( 9/13/2017 4:21:59 PM )


จำนวน : 430 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 29 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29