ข้อมูลทั่วไป
      บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
      ข้อมูลพื้นฐาน
      ประวัติอบต.
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ส่วนสำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560
      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 6
      แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
      แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
      แบบคำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
      แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
      การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2560
      แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี2560
      แนวปฏิบัติการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอบต.วังหลวง
      จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
      คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
      เอกสารเผยแพร่เพื่อการณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
      รายงานการติดตามและประเมินผลแผน59
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      หลักเกณฑ์วิธีการปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.255
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยว
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แจ้งเบาะแสยาเสพติด 
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน( 12/8/2017 4:01:48 PM )
       ประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้ยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า( 12/6/2017 10:10:06 AM )
       ประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้ยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่( 12/6/2017 10:09:04 AM )
       ประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้ซื้อเอกสารโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่( 12/6/2017 9:30:32 AM )
       ประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้ซื้อเอกสารโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า( 12/6/2017 9:29:15 AM )
       สรุปผลการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาข้อเสนอเทคนิค ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า( 11/29/2017 2:58:21 PM )
       รายงานสรุปผลการพิจารณา ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อเสนอเทคนิค ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3( 11/29/2017 2:56:07 PM )
       รายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา และสรุปผลการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 และ 2 ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3( 11/29/2017 2:54:40 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังหลวง( 11/29/2017 2:27:49 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3( 11/29/2017 2:23:48 PM )
       ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังหลวง( 11/16/2017 11:12:23 AM )
       ประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3( 11/16/2017 11:11:06 AM )
       ปร 4 ปร 5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3( 11/14/2017 2:27:39 PM )
       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3( 11/14/2017 2:12:16 PM )
       ขอบเขตงของงานประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่( 11/14/2017 2:02:09 PM )


จำนวน : 450 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 30 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30