[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 
       การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง( 8/24/2011 2:38:40 PM )
       การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควร( 6/2/2011 10:00:56 AM )
       สรุปมติก.อบต.ครั้งที่ 5/2554( 6/2/2011 9:56:33 AM )
       แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าวัสดุการศึกษาศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก( 5/25/2011 1:46:55 PM )
       การกำหนดระยะเวลาการจัดทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม)( 5/25/2011 1:39:49 PM )
       ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น( 5/25/2011 1:38:13 PM )
       ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขงานบริหารงานบุคคล( 5/25/2011 1:36:57 PM )
       [พร0037.5/ว.252-28ม.ค54]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม( 2/1/2011 10:00:23 AM )
       [พร 0037.2/ว.17-24ม.ค54]สรุปมติ ก.อบต.แพร่ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 ม.ค 54( 2/1/2011 9:58:02 AM )
       [พร 0037.2/ว.128-27ม.ค54]ประกาศหลักเกณฑ์เงื่ยนไขเกี่ยวการบริหารงานบุคคล อบต( 2/1/2011 9:57:27 AM )
       [พร 0037.2/ว.253-31ม.ค54]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล( 2/1/2011 9:56:47 AM )
       ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา"การบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำเร็จ"( 2/1/2011 9:54:08 AM )
       เลื่อนวันประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุง/เปลี่ยน แผนหรือกรอบอัตรากำลังและงานบริหารงานบุคคลของอ( 1/12/2010 10:22:45 AM )
       แจ้งแนวทางการเทียบตำแหน่งและระดับของข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(มท 0809.2/ว( 12/29/2009 10:36:22 AM )
       เร่งรัดติดตามการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ประจ( 12/29/2009 10:35:18 AM )


จำนวน : 26 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 2 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น