กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
นายเสกสรรค์ จิตประสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังหลวง
 
นายสำราญ จันทนู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังหลวง
นายพันธ์เทพ ใจประเชียง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังหลวง
 
นายกล้าณรงค์ หงษ์สามสิบเก้า
เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังหลวง