กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2562 ]โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 22 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาเครื่องเสียง ชุดใหญ่พร้อมพาหนะบรรทุกเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาตกแจ่งรถขันน้ำอบน้ำหอม ตกแต่งด้วยการผูกผ้าและดอกไม้สด และรถสรงน้ำพระ ตกแต่งด้วยการผูกผ้าและดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาค่าอาหาร , อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า พาชีวามีสุข ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมปั้มน้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๘ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (จำนวน ๕ รายการ) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]ซื้อเสื้อแขนยาวชุดดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมายานพาหนะ(รถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]ซื้อยากำจัดศัตรูพืช (ชื่อสามัญ สไปนีโทแรม Spinetoram) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำชุดถังขยะ และคอกคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2562 ]ซื้อไม้ไผ่ ตามโครงการบริหารจัดการขยะเฃิงรุกในระดับครัวเรือน/ตำบล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.วังหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62017291247) [ 18 ม.ค. 2562 ]

  (1)     2