หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.วังหลวง
 
 
 
พร0023.1/ว615 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว614 โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว4919 ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว4886 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว613 แจ้งมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว612 ร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว611 รายงานสถานการณ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว610 อบรม เรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว608 ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่องการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว607 ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว4878 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้นส่งเสริมสนับสนุนผักผลไม้ปลอดสารเคมี  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว4877 เชิญประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 16 ภาคเหนือตอนบน 2  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.2/ว609 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว606 แจ้งการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เฉพาะ ขรก. สถ.จ. สถ.อ แพร่  [ 19 พ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 808
 

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565