กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
 
พร0023.1/ว1718 งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว208 มอบหมายภารกิจการจัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้ที่ 4/2562  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
พร0023.2/ว1705 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยววับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งในสายการสอน สายนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ปีงบ 62  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว210 กำหนดจัดประชุมการดำเนินการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่นผ่านระบบ web conference  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว207 แจ้งการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2521 - 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี 2562  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว206 แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีรายชื่อกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่งดังนี้  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว205 พระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรา 63  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว204 เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว1709 ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2562  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว1708 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1 /25621 เมษายน 62  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
พร0023.4/ว1719 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง ฯ  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
พร0023.4/ว1710 เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
พร0023.4/ว1711 โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 747