หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
พระธาตุวังหลวง
อบต.วังหลวง
1
2
3
 
 
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 29 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 502 
 
พร0023.6/ว413 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว412 แจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติราชการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขฯ  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว3453 การรายงานข้อมูลตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว3443 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2566  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.6/ว409 ผลการคัดเลือกตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว411 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.3/ว3444 แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.3/ว3450 ยกเลิกการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.1/ว408 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 29/2566  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว407 แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3436 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.3/ว3439 การจัดสรรงบประมมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงบดำเนินงานของสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.2/ว3431 การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3418 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3417 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3416 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 7/2566  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.5/ว3415 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ให้แก่ อปท.  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.2/ว404 แจ้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด อปท.ที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตาม QR Code  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.4/ว406 ขอให้ อปท.ในฐานะนายทะเบียนหอพักดำเนินการสำรวจและรายงานข้อมูลหอพักฯ  [ 7 ก.ย. 2566 ]  
พร0023.3/ว3392 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว8964 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว3927  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) สน.คท. มท 0808.3/ว3952  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว8963  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3947 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3929 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3866 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเตม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3867 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3913  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13333-13337,13338-13403 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3909 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3908 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 25 ก.ย. 2566 ]
หารือแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดโทษทางวินัยกรณีกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิม สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว3928  [ 25 ก.ย. 2566 ]
กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี กศ. มท 0816.3/ว3925  [ 25 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3926  [ 25 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
 
 
 
   
 
 
  
เตาเผาเซรามิก มหาโชคเตาอุตสาหกรรม (26 ธ.ค. 2565)    อ่าน 94  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ต.ค. 2565)    อ่าน 2737  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 288  ตอบ 0  
 
 
 

 
อบต.วังหลวง ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช [ 5 ม.ค. 2568 ]    อ่าน 150 
อบต.ดอนมูล วันพระธงชาติไทย [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านปิน โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ผ่อนคลายความตึงเครียดผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.วังหงส์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดธิดาเบาหวิวลางสาดหวาน ประจำปี 2566 ตามโครงการวันลาง [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.ช่อแฮ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำยบข่อแฮ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ ธงชาติไทย [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่พุง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ภายใต้กิจกรรม 1 อปท. 1 สวน [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
ทต.สอง คาถา 5 ย. ป้องกันการถูกสัตว์กัดหรือข่วน [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าข้าม กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 48 
อบต.เตาปูน งานนิทรรศการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ร้องกวาง กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สบสาย องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประก [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สบสาย องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวั [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ป้าก ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งแล้ง ประกาศ อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ [ 28 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
 
 
ระบบฐานข้อมูล Back Office
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์จักรสานกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลวังหลวง หมู่ที่ 4
ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

 
 
 

 
 
 
 
 
  ท่าต้องการให้ อบต.วังหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-647-411
 
 
อบต.วังหลวง จ.แพร่
CLICK