กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 29 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 130 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 29 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 60 
 
-ประกาศสอบราคา- [ 29 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 66 
 
พร0023.1/ว1718 งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว208 มอบหมายภารกิจการจัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 24 เม.ย. 2562 ]     
มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้ที่ 4/2562  [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว1705 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยววับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งในสายการสอน สายนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ปีงบ 62 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว210 กำหนดจัดประชุมการดำเนินการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่นผ่านระบบ web conference [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว207 แจ้งการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2521 - 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว206 แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีรายชื่อกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่งดังนี้ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว205 พระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรา 63 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว204 เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว1709 ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว1708 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1 /25621 เมษายน 62 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.4/ว1719 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง ฯ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.4/ว1710 เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.4/ว1711 โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.4/ว1704 แจ้งชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ ฯ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว1720 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว209 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร.0023.3/ว1685 1-การประเมินผู้บริหารองค์การผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]     
พร.0023.3/ว1685 2-การประเมินผู้บริหารองค์การผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว1686 การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร [ 23 เม.ย. 2562 ]     
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1658  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 11-20 สน.บถ. มท 0809.4/ว1656 [รายชื่อ]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1571 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1614  [ 23 เม.ย. 2562 ]
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1633  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สน.คท. มท 0808.2/ว1620  [ 23 เม.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1619  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
 
 
 


-กิจการสภา- [ 29 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 71 
   
 
 
  
เว็บไซต์ อบต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 พ.ย. 2561)    อ่าน 290  ตอบ 0  
 
 
 

 
อบต.ดอนมูล การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ดอนมูล โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนมูล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.กาญจนา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลกาญจนา [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตรในพื้นที่ตำบลน้ำชำ หมู่ที่ 1,2,3,4,6, [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงฌาปรสถานถ่านไฟ หมู่ที่ 1 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสะพาน คสล. หมู่ที่ 13 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นาพูน โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.กาญจนา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลกาญจนา [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ปาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรของเทศบาล [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งโฮ้ง สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่คำมี เทศบาลตำบลแม่คำมี จัดกิจกรรมเนื่องใน \"วันเทศบาล\" ประจำปี 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 

 
อบต.น้ำเลา ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (22 เม.ย. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม การเก็บขยะ ของ อบต ท่าข้าม (26 มี.ค. 2562)    อ่าน 200  ตอบ 4
 
   
 

สล่าพล ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์รวมงานแกะสลักไม้ ณ เรือนคำแสนพระธาตุวังหลวง
 
 
 

 
 
 
  ท่าต้องการให้ อบต.วังหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล