หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.วังหลวง
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอปท. พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉ.3)พ.ศ.2561 [ 17 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 121
 


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฯพ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.4)พ.ศ.2561 [ 17 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 114
 
 
     


 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 17 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 119
 


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉ3) พ.ศ.2543 [ 17 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 124
 
 
     


 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติม(ฉ.2) พ.ศ.2554 [ 17 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 81
 


 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉ.2) พ.ศ.2549 [ 17 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 76
 
 
     


 
กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 74
 


 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่7) พ.ศ.2562 [ 17 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 18
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-647-411