หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.วังหลวง
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการดำเนินการศุนย์ร้องเรียน [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
ความรู้ความเข้าใจเรื่องพฤติการณ์การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสีย [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.วังหลวง [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
แนวปฏิบัติการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้สาวนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
มาตราการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สอบต [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตราการใช้ดุลยพินิจ [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)  
 

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565