หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
อบต.วังหลวง
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำยม

ห้วยหิน

อ่างเก็บน้ำแม่แฮต

ห้วยโป่งนก

ลำห้วย

หนอง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

Amazing Waungluang (อะเมสซิ่ง วังหลวง)

ฝายน้ำล้นลำน้ำยม

 

 
ป่าไม้
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวงมีป่าไม้ชุมชน ซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับตำบลทุ่งแค้ว และมีต้นไม้ ที่ประชาชนปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น เช่น ต้นสัก เป็นต้น
แหล่งน้ำ
มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวบ้านตำบลวังหลวงมีทั้งแหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งได้แก่ แม่น้ำยม ห้วยหิน อ่างเก็บน้ำแม่แฮต ห้วยโป่งนก ลำห้วย หนอง ซึ่งกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ได้แก่ แม่น้ำยมไหล ผ่านหมู่ที่ 3,4,5 ร่องโป่ง ไหลผ่านหมู่ที่ 2 หนองป้าต่อม ไหลผ่าน หมู่ที่ 4 ซึ่งมีความสำคัญมากทั้งนี้เนื่องจากชาววังหลวงส่วนใหญ่ ทำอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งต้องอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินเป็นหลัก แต่พื้นที่บางส่วนเป็นภูเขามากกว่าที่ราบ
 

 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-647-411