หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.วังหลวง
 
 
นายชัยชาญ ปะละใจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วังหลวง
 
สำนักปลัด
 
นายประภาส ไฝ่ฝน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกัณจนา เกียงเกษร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางศุกร์พัสศร พันธุ์ดี
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


นางพิชชาพร จิตชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางรัตติยา วงศารัตนศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นายพุทธิพัชร์ ธงสิบสอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565