หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
อบต.วังหลวง
 
 
 

   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กร ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 

 

 

 

 

   

พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

พัฒนาระบบการคมนาคม ขนส่ง อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบประปา ไฟฟ้าส่องสว่าง ให้ครอบคลุม ทั่วถึง

ส่งเสริมการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน และคุณภาพรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจ และดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าการเกษตร ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีเอกลักษณ์ได้มาตรฐาน

การจัดวางระบบการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ

ส่งเสริมการพัฒนาป่าชุมชนป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ฟื้นฟูแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาสืบสานวัฒนธรรมประเพณี นมัสการพระธาตุวังหลวงส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลและการประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมการเรียนรู้ และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งป้องกันการพังทลายของหน้าดินการกัดเซาะตลิ่ง

ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้มีมาตรฐานตอบสนองต่อ ปัญหาสุขภาพของประชาชน

ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการชุมชน ให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และสร้างหลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่และป้องกันปัญหาอาชญากรรม อบายมุข สิ่งเสพติด

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-647-411